igralni red, tk svoboda

Igralni red

Na podlagi določb 28. člena pravil Teniškega kluba je IO TK Svoboda na seji dne 12.03.2019  dopolnil in potrdil naslednji igralni red.

1. člen

Igralni red se sprejema za igralno sezono 2019.

 

2. člen

Teniška igrišča bodo odprta:

- od pričetka sezone 08. aprila vsak dan od 8. do 13. ure in od 14. do 22. ure.

 

3. člen

Igralci morajo igrati na igriščih v predpisani teniški obutvi (prednji rob in peta obuvala morata biti zaobljena) in ustreznem športnem oblačilu. Druge igre razen tenisa na igrišču niso dovoljene. Igranje brez majic je strogo prepovedano,  prostornik pa je tudi dolžan odstraniti igralca, ki nima ustrezne športne opreme.

Igralci so se dolžni na igrišču primerno obnašati in se podrejati vsem prostornikovim odredbam. V primeru, da se igralec ne podreja, ga prostornik lahko odstrani, njegovo ravnanje pa mora javiti IO, oziroma direktno disciplinski komisiji. V primeru neprimernega obnašanja igralca lahko enako kot prostornik ukrepajo tudi funkcionarji kluba. Funkcionarji, so člani I.O. TK Svoboda.

Igralec, ki ne soglaša z odredbo prostornika ali funkcionarja, se ne sme prepirati na igrišču, ampak mora razloge zaradi katerih se ne strinja takoj vpisati v knjigo pritožb, ki je vedno na voljo v lokalu kluba, enako pa mora v najkrajšem času javiti IO ali disciplinski komisiji.

Igralna karta ni prenosljiva. Če prostornik ugotovi, da na igralno karto igra druga oseba, je to prekršek. Prostornik mora igralno karto pridržati in zadevo javiti IO. Igralca opomni, pri drugem prekršku pa mu igralno karto odvzame. Pri tem klub igralcu, ki mu je bila karta odvzeta, igralnine ne vrne.

Pravice in dolžnosti prostornika so:

- urejuje igrišča pred in po igralnem času

-  skrbi za red in razporejanje igrišč

-  skrbi za igrišča v igralnem času

 

4. člen

Dopoldanski igralni čas traja od 8. do 13. ure, popoldanski pa od 14. do 21. ure. Čas od 13. do 14. ure je predviden za urejanje in pripravo igrišč in se v tem času praviloma ne igra.

 

5. člen

Redni igralni čas traja 55 minut. Igralci so dolžni 5 minut pred potekom igralnega časa (polna ura) z igro prenehati in urediti igrišče za igranje v naslednji uri. Igralci so dolžni suho igrišče pred pričetkom igranja namočiti.

Rezervacije igrišč za vse igralce, ki imajo člansko igralno kartico,  veljajo samo do 5 minut pred pričetkom igre. Če tedaj ni igralcev, ki so rezervirali igrišče, ga lahko prostornik kot prosto odda drugemu. Za določanje točnega časa je merodajna ura, ki je pritrjena v lokalu kluba.

Prepiranje, zaradi odredbe prostornika o oddaji igrišča, glede na prejšnji odstavek, predstavlja hujšo kršitev igralnega reda in o njej odloča disciplinska komisija.

Če se igrajo dvojice in imajo dva ali trije igralci igralno karto, eden pa ne, mora nečlan plačati eno četrtino igrišča.

 

6. člen

Teniška igrišča lahko koristijo le člani – igralci kluba, ki so plačali igralnino. Člani teniškega kluba so tisti, ki so podpisali pristopno izjavo in plačali igralnino-članarino za tekoče leto.

Podjetja, ki so plačala igralnino za tekoče leto, se izda igralna karta , ki velja samo za igranje na določenem igrišču ter ob dogovorjeni uri, ali pa  po posebnem dogovoru med TK Svoboda in podjetjem.

 

7. člen

 Član tenis kluba ima prednost pred nečlanom predvsem pri uporabi klubskih objektov. Prav tako ima član prednost pri rezerviranju igrišč za isti ali naslednji dan,po telefonu pred nečlanom do 9,00 ure dopoldan (razen pri fiksnih urah, katera so zakupljena za celo sezono) in pri igranju po sistemu oddaje prostih igrišč.

 

8. člen

Rezervacije lahko potekajo preko telefona in osebno pri omarici za rezervacije. Začetek rezervacij po telefonu za člane se prične ob 8 uri, za nečlane ob 9,00 uri za tekoči in naslednji dan. Za rezervacijo celega igrišča je potrebna ena kartica.

Kartico člana, kateri ne pride na uro, katero je rezerviral preko telefona, se označi. Tak član nima več pravice do telefonskih rezervacij, lahko pa rezervira igrišče osebno pri omarici za rezervacije.

Vse kartice članov morajo biti na Tenis klubu Svoboda v omarici za rezervacije. Omarica za rezervacije mora biti zaklenjena, dostop do nje pa ima lahko samo prostornik.

Če igralec ne pride na rezervirano uro, ima prostornik pravico oddati igrišče ob polni uri. Pri tem nima član prednosti pred nečlanom.

 

9. člen

Z rezervacijo se prične 15 minut pred 8. uro, ki je določena za pričetek igranja. Tako za člane – igralce s karto  velja, da sta za igranje potrebni dve kartici. V primeru da je zataknjena samo ena kartica, pa mora biti plačana igralnina za polovico igrišča. V nasprotnem primeru ima prostornik pravico odstraniti igralno karto, prazno igrišče pa lahko rezervira drug igralec.

 

10. člen

Igralec oziroma igralka po končanem igranju tenisa mora pustiti svojo igralno karto v omarici za rezervacije ali pri prostorniku.

 

11. člen

Na igriščih tenis klub Svoboda lahko igrajo po sistemu rezerviranja prostih igrišč tudi drugi zainteresirani igralci. Ti morajo pred pričetkom igranja poravnati igralnino in shraniti odrezek potrdila, na katerem je naveden datum, ura igranja in številka igrišča s tem, da mora biti en izvod potrdila vložen v omarico z rezervacijami poleg kartice za nečlane.

 

12. člen

Ura igranja, ki je odpadla igralcu-najemniku  iz kakršnegakoli razloga, se praviloma ne nadomešča, razen v primeru posebnega dogovora med TK Svobodo in igralcem – najemnikom.

 

13. člen

Razpored igralnega časa najemnikov teniških ur se objavi na oglasni deski za celo sezono vnaprej, prav tako tudi ure za potrebe teniške šole.

 

14.člen

Redno se igra na 3. oziroma 6.  igriščih.

 

15. člen

Turnirji se organizirajo praviloma ob sobotah in nedeljah in takrat velja na igriščih poseben red, ki ga pripravi in predhodno objavi izvršni odbor.

 

16. člen

Pravila o igralnem redu veljajo za vse člane – igralce tenis kluba Svoboda in ostale uporabnike igrišč. Za igralce, ki igrajo na prireditvah, ki jih organizira tenis klub Svoboda pa veljajo pravila, ki jih za vsako prireditev posebej sprejema organizator.

 

17. člen

Teniška igrišča tenis kluba Svoboda so predvsem namenjena za rekreacijo, tekmovanja in treninge s tem, da veljajo za treninge in tekmovanja posebna pravila, ki jih sprejme organizacijski ali izvršilni odbor. Na igriščih TK Svoboda lahko trenirajo oziroma učijo le trenerji TK Svoboda, razen v primeru individualnega dogovora med vodstvom TK Svoboda in najemnikom.

 

18. člen

Ta igralni red se smiselno uporablja ob upoštevanju pravil Teniške zveze Slovenije.

 

19. člen

Ta pravilnik začne veljati 12.03.2019

 

Ljubljana, 14.03.2019

Predsednik IO TK SVOBODE

g. Aleš Okorn